Τι είναι η πρόοδος και τι επιστροφή στο και από το Εν, τα είδη της αντίληψης του ανθρώπου

14,15
Ο Πρόκλος αναφέρει ότι υπάρχουν οι πρόοδοι των ενάδων.

Πρόοδος νοείται η κατάβαση του νου από το Εν μέχρι το υλαίο σώμα ενώ η επιστροφή είναι η αντίστροφη διαδικασία δλδ η ανάβαση από το υλαίο πεδίο μέχρι το Εν.

Επιστροφή στο Εν τελούν όσοι χρησιμοποιούν την νόηση η οποία είναι όχι η απλή σκέψη αλλά η πράξη του νου σε διαλογισμό ή ησυχασμό ή σε ουρανοδρομία της ψυχής που επιστρέφει πίσω στο Εν μετά τον θάνατο.

15,1
Η νοητική ιδιότητα της ψυχής μπορεί να συλλάβει τα νοητικά είδη και τη διαφορά τους, και η κορυφή του νου όπως λένε το άνθος του νου, συνδέεται με τις ενάδες των όντων και μέσω αυτών με την απόκρυφη Ένωση όλων των θείων ενάδων.

15,7
Ενώ υπάρχουν σε εμάς τους ανθρώπους πολλές αναγνωριστικές δυνάμεις αντίληψης της πραγματικότητας η γενιά των θεών δεν γίνεται αντιληπτή ούτε με την αίσθηση, ούτε με την αντίληψη, ούτε με την νόηση με λογικούς συλλογισμούς αλλά η ύπαρξη των θεών επιβαίνει στα όντα και έχει προσδιοριστεί από την Ένωση των πάντων.

Εδώ αναφέρονται οι διάφορες ενέργειες του ανθρώπου με τις οποίες αντιλαμβάνεται τηνπραγματικότητα.

Την αξιόλογη σειρά τους μας δίνει ο Πλάτωνας στην Πολιτεία (ΣΤ, 511d5-6) και
είναι:
α)αίσθηση,
β) δόξα,
γ) διάνοια,
δ) νόηση.

Η αίσθηση είναι η λειτουργία που αντιλαμβανόμαστε τα
ερεθίσματα του περιβάλλοντος.

Η δόξα είναι η αντίληψη που αποκομίζουμε από την αίσθηση και αναφέρεται στα φαινομενικά και όχι στην ουσία.

Η διάνοια είναι η διανοητική λειτουργία που έχει
σαν αντικείμενο τα μαθηματικά και τους λογικούς συνειρμούς.

Η νόηση είναι η ανώτερη λειτουργία της αντίληψης και έχει σαν αντικείμενο της το νοητό κόσμο της φιλοσοφίας και των ιδεών.

Proclus